Aanmeldformulier

Inschrijfformulier nieuwe leden

tevens machtiging

Persoonsgegevens aan te melden lid
Familienaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres:

Meldt zich aan als lid/niet spelend lid /donateur * van de v.v. Kollum en verleent hierbij tot wederopzegging van het lidmaatschap /donateurschap toestemming aan de penningmeester van de v.v. Kollum om van zijn/haar*

Rekeningnummer (IBAN):

Ten name van:

per kwartaal af te schrijven de bedragen i.v.m. verschuldigde contributie/donatie* en overige betalingen**

Hij/zij verklaart in te stemmen met de Statuten van de vereniging en het contributiebesluit, zoals deze zijn gepubliceerd op de website van de v.v. Kollum (www.vvkollum.nu).

Datum:
Handtekening:

( Indien de aangemelde persoon jonger dan 16 jaar is: handtekening van ouder/verzorger. )

Naam ouder/verzorger:

Ben je ouder dan 16 jaar: dan moet een kopie van een id - bewijs bij dit formulier worden gevoegd.

Toelichting/Informatie

Het aanmeldingsformulier kun je op de website invullen en versturen. Natuurlijk kun je het ook printen en vervolgens invullen. Voor elke aanmelding moet een apart formulier worden ingevuld.

Lidmaatschap

Met deze aanmelding word je lid van de v.v. Kollum. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t&m 30 juni en wordt zonder tegenbericht automatisch met één jaar verlengd. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministrateur. Op de website staat hiervoor een uitgewerkte regeling.

Contributie

Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Bij onze vereniging kan dit alleen door middel van het geven van een machtiging tot betaling aan de penningmeester van de vereniging. De contributie is over het hele verenigingsjaar verschuldigd, maar wordt in 4 termijnen geïnd in de maanden augustus, november, februari en mei.
De kosten van de spelerspassen, verplicht vanaf de JO13 (D-pupillen), zitten in de contributie verwerkt. Naast de contributie kunnen ook de kosten voor gele of rode kaarten via de machtiging worden geïnd. Mocht je eens betalingsproblemen hebben, neem dan contact op met de penningmeester.

Regels en afspraken bij lidmaatschap

De gegevens, vermeld op het aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geef je toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als KNVB-lid. Je verklaart ook dat je er mee bekend bent, dat de KNVB deze gegevens gebruikt voor acties van KNVB-sponsors en dat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld voor onderzoeksactiviteiten.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geef je aan de v.v. Kollum toestemming om voetbalfoto’s te plaatsen op de door de vereniging beheerde website www.vvkollum.nu. Dit kunnen actiefoto’s zijn tijdens een wedstrijd of een foto waar je in het verenigingstenue op staat.
Als lid van de v.v. Kollum ben je verplicht je te houden aan de door de vereniging vastgestelde gedragscode en de daarin opgenomen gedragsregels. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier geef je aan dat je bekend bent met de inhoud van de gedragscode, zoals die op de website staat.
Je bent vrijwillig lid van de v.v. Kollum, maar dat lidmaatschap is niet vrijblijvend. Van leden (of de ouders/verzorgers van jeugdleden) van de vereniging wordt verwacht dat zij functies uitoefenen als leider, trainer, scheidsrechter, kantinediensten of deelnemen aan commissies of het organiseren van activiteiten. Hiervoor zul je binnenkort een formulier ontvangen waarop jij of je ouders/verzorgers kunnen aangeven wat je als vrijwilliger voor de vereniging kunt of wilt doen.


Kleding

Broekje en sokken kopen de leden zelf. Op de website staat op de homepage een link naar de webshop waarin deze kleding te koop is. De v.v. Kollum heeft een contract met Siebe Bos LeffelSport voor de aanschaf van kleding. Daarmee is de uniformiteit van het speeltenue gewaarborgd. Overige kleding zoals trainingspakken, tassen etc. in de kledinglijn van de vereniging kunnen ook via de webshop worden besteld. Betaling van bestellingen via de webshop gaat rechtstreeks naar de leverancier. Word je voor het eerst lid van onze vereniging, vraag gerust aan je leider wat je het beste kunt aanschaffen.